บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าแก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด

วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คุณอภิชาติ ศรีศิลป์ งานวิเทศสัมพันธ์ สื่อสารองค์กรและภารกิจพิเศษ และคุณอุดม โพธิ์ประสิทธิ์ งานบริหารทั่วไป เป็นผู้แทนบุคลากรมอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าแก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด เพื่อนำไปใช้สำหรับการผลิตสื่อสำหรับผู้พิการทางสายตาต่อไป โดยมี คุณชนิดาภา เพ็ชรรักษ์ ผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบพร้อมนำเยี่ยมชมกระบวนการผลิตสื่อสำหรับผู้พิการทางสายตาภายในศูนย์ฯ

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century