บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมสามัญที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 3/2565

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ ประธาน ทคบร. และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมและเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 3/2565 พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาแบบดิจิทัล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ตระการรุ่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารจัดการการศึกษา และ Dr. Aung Win Tun รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ โดยเข้าร่วมในรูปแบบ Hybrid Conference — on-site ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ online ผ่านระบบ Zoom

การประชุมฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางในการพัฒนาบัณฑิตศึกษาร่วมกัน อาทิ ความคืบหน้าการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน แนวทางการสร้างความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การพัฒนากําลังคนด้าน Cybersecurity นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก Professor Dr. Kevin Fynn (Keynote speaker from Curtin University) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Models of Industrial Engagement and Activities of Curtin University in Thailand”

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century