บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหอสมุดและคลังความรู้ฯ ครบรอบ 36 ปี

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ เป็นผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ พร้อมถ่ายภาพร่วมกันกับคณะผู้บริหาร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหอสมุดและคลังความรู้ฯ ครบรอบ 36 ปี ณ บริเวณ CO-MU Space ชั้น 1 อาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในโอกาสนี้ บัณฑิตวิทยาลัยได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนโครงการ "Giving to Mahidol Libraries" เพื่อซื้อหนังสือ ตำรา วัสดุอุปกรณ์ และสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาด้วย

 

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century

Send Us a Message