การประชุมสามัญที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 1/2565

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ ประธาน ทคบร. และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมและเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 1/2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom โดยมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพการประชุม และมีรองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับ

การประชุมฯ ในครั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Immersive Learning in the Metaverse” จากนั้นเป็นการประชุมสามัญที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 1/2565 เพื่อหารือแนวทางในการพัฒนาบัณฑิตศึกษาร่วมกัน อาทิ ความคืบหน้าการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน ความก้าวหน้าระบบ i-thesis โดยผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยและผู้แทนจากมหาวิทยาลัยสมาชิก ทคบร. เข้าร่วมกว่า 90 ท่าน

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century

Send Us a Message