บัณฑิตวิทยาลัย แสดงความขอบคุณแด่ อาจารย์ ดร.นภดล วณิชวรนันท์ เนื่องในโอกาสสิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 บัณฑิตวิทยาลัย นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ พร้อมบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มอบของที่ระลึก และแสดงความขอบคุณแด่ อาจารย์ ดร.นภดล วณิชวรนันท์ ณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เนื่องในโอกาสสิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล บัณฑิตวิทยาลัย

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century

Send Us a Message