การเยี่ยมชมและรับฟังผลการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย โดยนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล

วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมและรับฟังผลการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2: UC Visit 2) ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำเสนอผลการดำเนินงาน และมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย และคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ด้วย

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century

Send Us a Message