การประชุมสามัญคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เจ้าภาพจัดการประชุมสามัญคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 1/2564 นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้ในช่วงเช้าเป็นการบรรยายใน หัวข้อที่ส่งเสริมการพัฒนาการดำเนินการด้านบัณฑิตศึกษา ดังนี้

  1. "การพัฒนาหลักสูตร TUXSA Online Master's degree เพื่อตอบโจทย์ผู้เรียนยุคใหม่" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  2. "Future of Postgraduate Education" โดย Senior Executive, Coursera, Inc.
  3. "Internationalization Graduate Programs: A case study from Thammasat Business School" โดย ศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผ่านระบบ Zoom Meeting App หลังจากนั้นช่วงบ่ายเป็นการประชุมสามัญคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 1/2564 เพื่อหารือถึงแนวทางการพัฒนาการดำเนินการด้านบัณฑิตศึกษาร่วมกัน โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากสถาบันต่างๆ กว่า 50 ท่าน

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century