บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน "วันมหิดล" ประจำปี 2563

วันที่ 25 กันยายน 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดย นางสาวลลิตา อดุลย์กิตติไพศาล รักษาการหัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ สื่อสารองค์กรและภารกิจพิเศษ ผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.จำลอง อรุณเลิศอารีย์ รองคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 47 ปี ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ อาคารนาทตัณฑวิรุฬห์ (1103) มหาวิทยามหิดล ศาลายา ในโอกาสนี้บัณฑิตวิทยาลัยได้ร่วมสมทบทุนเนื่องในวันสำคัญดังกล่าว

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century