ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าพบรองนายกสมาคมนักธุรกิจไทยในประเทศเมียนมา (TBAM)

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เดินทางไปยังสมาคมนักธุรกิจไทยในประเทศเมียนมา (Thailand Business Association in Myanmar (TBAM) เพื่อเข้าพบคุณวิทิตา ถิราพร รองนายกสมาคมฯ คุณทศทิศ รอดประเสริฐ รองนายกสมาคมฯ และคุณกิตติญา เริซ ผู้จัดการสมาคมฯ เพื่อสนทนาเกี่ยวกับความต้องการทรัพยากรบุคคล และการดำเนินงานด้านการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศเมียนมา รวมถึงความร่วมมือการสนับสนุนทางวิชาการในอนาคต

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century

Send Us a Message