การตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562

วันที่ 23 – 25 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562 เพื่อให้มหาวิทยาลัยมหิดลเกิดการขับเคลื่อนระบบตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา และสามารถดำเนินการที่เป็นเลิศในการจัดการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม และสัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน์ สู่การเป็นมหาวิทยาลัย 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก

วันที่ 23 กันยายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ตระการรุ่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารจัดการการศึกษา ได้ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาฯ (EdPEx) ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ นายแพทย์ นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 24 กันยายน 2562 คณะกรรมการการตรวจประเมินฯ นำโดย ศาสตราจารย์ พลอากาศตรี ดร.วินัย จันทร์เปล่ง (ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ) และอาจารย์ ดร. น.สพ.กฤษฎา ใจชื้น (MU EdPEx Assessor) ได้เข้าตรวจตามกระบวนการตรวจประเมินฯ ณ บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งนำโดย ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ตระการรุ่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารจัดการการศึกษา และอาจารย์ ดร.นภดล วณิชวรนันท์ รองคณบดีฝ่ายบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุนงานต่างๆ ได้ร่วมให้การต้อนรับและร่วมกระบวนการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาฯ (EdPEx) ณ ห้องประชุม 206 ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา ซึ่งท่านคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษาที่ผ่านมา ร่วมทั้งให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามต่าง ๆ

และในวันที่ 25 กันยายน 2562 ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้ารับฟังการนำเสอนผลการตรวจประเมินด้วยวาจา ณ ห้อง 217 ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century

Send Us a Message