คณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.สรชัย ศรีสุมะ

วันที่ 12 กันยายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ณ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เนื่องในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่นทางปรีคลินิกของสภาอาจารย์ศิริราช ประจำปี 2561 และวันนี้ เวลา 14.30 – 16.00 น. สภาอาจารย์ศิริราช ได้จัดพิธีมอบรางวัลฯ ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าฯ ตึกสมาคมศิษย์เก่าฯ ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century

Send Us a Message