ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล แนะนำโครงการ Mahidol Apprenticeship Program (MAP) แก่ที่ประชุมสภาคณาจารย์สามัญ ครั้งที่ 9/2562

วันที่ 4 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.วิชิต สุธรรมารักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการตลาดดิจิทัล ได้รับเกียรติไปกล่าวแนะนำ โครงการ "Mahidol Apprentice Program" แก่ที่ประชุมสภาคณาจารย์สามัญ ครั้งที่ 9/2562 เพื่อชี้แจงและให้ข้อมูลรายละเอียด สร้างความเข้าใจใน โครงการ Mahidol Apprenticeship Program (MAP) ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century

Send Us a Message