Prospective Student Curriculum MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN REGULATORY SCIENCE FOR PHARMACEUTICAL AND HEALTH PRODUCTS (INTERNATIONAL PROGRAM) 

Curriculum

MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN REGULATORY SCIENCE FOR PHARMACEUTICAL AND HEALTH PRODUCTS (INTERNATIONAL PROGRAM) 

Level Master's
Faculty / Institute FACULTY OF PHARMACY
Website http://www.pharmacy.mahidol.ac.th

Degree Designation

MASTER OF SCIENCE(REGULATORY SCIENCE FOR PHARMACEUTICAL AND HEALTH PRODUCTS )

Admission Requirements

							 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาใน แผน ก แบบ ก๒
(๑) สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีสาขาเภสัชศาสตร์ 
หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 
(๒) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕ 
(๓) มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนด
(๔) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้สมัครเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแผน ข 
(๑) สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีสาขาเภสัชศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากสถาบันการศึกษาที่
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 
(๒) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ 
(๓)  มีประสบการณ์การทำงานด้านการขึ้นทะเบียนหรือกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
(๔) มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนด
(๕) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้สมัครเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย														 

Curriculum Structure

Plan A2
Required Courses 18            Credits
Elective Courses not less than 6            Credits
Thesis 12            Credits
Total not less than 36            Credits
Plan B
Required Courses 18            Credits
Elective Courses not less than 12            Credits
Thematic Paper 6            Credits
Total not less than 36            Credits

Job Option after Graduation


- ปฏิบัติหน้าที่การขึ้นทะเบียนเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
- เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือภาคเอกชนเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ

Course Requirements

Plan A2

Required Courses Credit
PYRS500 : REGULATION OF DRUG AND HEALTH PRODUCTS 3
PYRS501 : MANAGEMENT AND PROFESSIONAL SKILLS IN REGULATORY AFFAIRS 3
PYRS502 : QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AND QUALITY ASSURANCE 3
PYRS503 : STATISTICS IN REGULATORY SCIENCE FOR PHARMACEUTICAL PRODUCTS 3
PYRS504 : INTERNATIONAL APPROACHES TO REGULATION 3
PYRS505 : PRINCIPLES OF RISK MANAGEMENT AND VIGILANCE SYSTEM FOR HEALTH PRODUCTS 2
PYRS506 : SEMINAR IN REGULATORY SCIENCE I 1
Elective Courses Credit
PYRS507 : SEMINAR IN REGULATORY SCIENCE II 1
PYRS508 : PROCESS OF DRUG DISCOVERY AND PHARMACEUTICAL PRODUCT DEVELOPMENT 3
PYRS509 : REGULATION OF BIOLOGICAL PRODUCTS 2
PYRS510 : RISK MANAGEMENT TOOLS FOR PHARMACEUTICAL INDUSTRY 2
PYRS511 : STRUCTURE AND MANAGEMENT OF CLINICAL TRIALS 2
PYRS512 : INTELLECTUAL PROPERTIES FOR HEALTH PRODUCTS 2
PYRS513 : PHARMACEUTICAL COMMERCE 2
PYRS514 : REGULATION OF FOOD AND DIETARY SUPPLEMENTS 2
PYRS515 : REGULATORY OF MEDICAL DEVICE 2
Thesis Credit
PYRS698 : THESIS 12