Prospective Student Curriculum MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN NUTRACEUTICALS AND FUNCTIONAL FOODS (INTERNATIONAL PROGRAM) 

Curriculum

MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN NUTRACEUTICALS AND FUNCTIONAL FOODS (INTERNATIONAL PROGRAM) 

Level Master's
Faculty / Institute FACULTY OF PHARMACY
Website http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/about-departmentinfo.php?depid=10

Degree Designation

MASTER OF SCIENCE(NUTRACEUTICALS AND FUNCTIONAL FOODS )

Admission Requirements

							 ๑. สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษาในหลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือวิทยาศาสตร์สาขาอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง
๒. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
๓. มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนด
๔. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้า
ศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย														 

Curriculum Structure

Required Courses 18            Credits
Elective Courses not less than 6            Credits
Thesis 12            Credits
Total not less than 36            Credits

Job Option after Graduation


- นักวิจัยในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพในโรงงานอาหาร โรงงานยา โรงงานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในสถาบันวิจัยหรือองค์กรอื่น
- นักวิชาการ ด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ ในบริษัทนำเข้าหรือส่งออกผลิตภัณฑ์เสริม อาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ โรงงานอาหาร โรงงานยา โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ ในสถาบันการ ศึกษาหรือองค์กรอื่น

Course Requirements

Plan A2

Required Courses Credit
PYID685 : RESEARCH METHODOLOGY IN PHARMACY I 2
PYFC601 : NUTRACEUTICALS I 3
PYFC602 : FUNCTIONAL FOODS I 3
PYFC603 : BIOACTIVE COMPOUNDS 3
PYFC605 : PRODUCT DEVELOPMENT OF NUTRACEUTICALS AND FUNCTIONAL FOODS 3
PYFC607 : BIOLOGICAL, PHARMACOLOGICAL, EPIDEMIOLOGICAL, AND CLINICAL STUDIES 3
PYFC676 : SEMINAR IN NUTRACEUTICALS AND FUNCTIONAL FOODS I 1
Elective Courses Credit
GRID603 : BIOSTATISTICS 3
PYFC604 : FOOD CHEMISTRY 2
PYFC606 : SENSORY EVALUATION METHODS 2
PYFC608 : NUTRACEUTICALS II 2
PYFC609 : FUNCTIONAL FOODS II 2
PYFC610 : QUALITY ASSURANCE IN THE INDUSTRIES OF NUTRACEUTICALS AND FUNCTIONAL FOODS 2
PYFC611 : PROCESSING OF FUNCTIONAL FOODS 2
PYFC612 : PACKAGING FOR NUTRACEUTICALS AND FUNCTIONAL FOODS 2
PYFC614 : FOOD MICROBIOLOGY, FOOD SAFETY, AND FOOD QUALITY CONTROL 2
PYFC615 : MARKETING PRINCIPLES OF NUTRACEUTICALS AND FUNCTIONAL FOODS 2
PYFC616 : EXTRACTION AND SEPARATION TECHNIQUES FOR NUTRACEUTICALS AND FUNCTIONAL FOODS 2
PYFC617 : SPECIAL PROBLEMS IN NUTRACEUTICALS AND FUNCTIONAL FOODS 2
PYFC677 : SEMINAR IN NUTRACEUTICALS AND FUNCTIONAL FOODS II 1
Thesis Credit
PYFC698 : THESIS 12