Online Active Recruitment และ Online Interview 2021 (ครั้งที่ 1) ผ่านระบบ Zoom Meeting App โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำโครงการ Online Active Recruitment and Online Interview 2021 (ครั้งที่ 1) ผ่านระบบ Zoom Meeting App โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีหลักสูตรต่างๆ จากหลากหลายคณะให้ความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 45 หลักสูตร และการจัด Online Interview ในครั้งนี้ เป็นการจัดในรูปแบบ new normal ที่ปรับให้เข้ากับสภาวการณ์ COVID-19 เป็นครั้งแรกโดยมีผู้สนใจเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชาวต่างชาติ เข้าร่วมกว่า 150 คน