โครงการอบรม "กินอย่างไร ไร้โรค"(บรรยายภาษาอังกฤษ)

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรม "กินอย่างไร ไร้โรค" (บรรยายภาษาอังกฤษ) ภายใต้โครงการพัฒนา Soft Skills ทักษะด้านการเสริมสร้างสุขภาพดี (Health Literacy Skills) ณ ห้อง B02 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท วิทยากรได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เอกราช เกตวัลห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยนักศึกษาผู้เข้าร่วมอบรม จะได้ความรู้ทราบเกี่ยวกับหลักโภชนาการที่ถูกต้อง สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ และก่อเกิดค่านิยมการบริโภคอาหาร เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีต่อไป