โครงการอบรมเรื่อง การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management) บรรยายภาษาไทย

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเรื่อง การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management) บรรยายภาษาไทย ภายใต้กิจกรรมพัฒนา Soft Skills ด้านการเป็นผู้นำและบริหารจัดการ (Leadership and Management Skills) ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยวิทยากรได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภา ภัคภิญโญ ภายในโครงการจัดให้ความรู้เรื่อง การจัดการความขัดแย้งในรูปแบบต่างๆ โดยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก