บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ "เตรียมพร้อมรับ TQA : TQA Criteria Ep.2"

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ "เตรียมพร้อมรับ TQA : TQA Criteria Ep.2" ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา เพื่อเตรียมความพร้อมในการยกระดับคุณภาพการศึกษา การบริการ และการดำเนินการบริหารจัดการองค์กร มุ่งสู่รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Thailand Quality Award : TQA) โดย TQA Criteria Ep.2 ได้จัดให้ความรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่อง การมุ่งเน้นลูกค้า (หมวด 3) การมุ่งเน้นบุคลากร (หมวด5) และผลลัพธ์ (หมวด7) วิทยากรได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ตระการรุ่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารจัดการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้