บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีลงนามทำข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษาและการผลิตมหาบัณฑิต ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 29 มีนาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีลงนามทำข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษาและการผลิตมหาบัณฑิต ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อออกแบบและพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาอื่นให้กับนักศึกษาแพทย์ที่สนใจและมีศักยภาพสูงได้เรียนควบคู่กับการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ณ ห้องจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล