บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล "ศิลปาวิชชาธร" เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ ครบรอบ 17 ปี

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล "ศิลปาวิชชาธร" แก่บุคลากรดีเด่นทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน และร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ ครบรอบ 17 ปี ณ ห้องประชุม 217 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา ในโอกาสนี้บัณฑิตวิทยาลัย ได้ร่วมสมทบเงินเข้ากองทุนเพื่อการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในเขตอำเภอพุทธมณฑลและบุตรธิดาบุคคลากร