พิธีมอบทุนการศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย ประเภททุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 สมาคมศิษย์เก่า บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบทุนการศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย ประเภททุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจากผศ.ดร.สมพงษ์ ธงไชย อุปนายกสมาคมศิษย์เก่า บัณฑิตวิทยาลัย กล่าวเปิดพิธี เเละ ผศ.ดร.นพ.ชูศักดิ์ โอกาสเจริญ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาแบบดิจิทัล บัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่ได้รับทุนจำนวน 100 ทุน