ขอแสดงความยินดี แด่รองศาสตราจารย์ ดร. วริยา ชินวรรโณ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 คณะผู้บริหาร บัณฑิตวิทยาลัย นำโดยศาสตราจารย์ ดร.พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แด่รองศาสตราจารย์ ดร. วริยา ชินวรรโณ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชาปรัชญา พร้อมนี้มีผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ร่วมแสดงความยินดี ณ บริเวณโถงชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา