ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรการเสวนาในหัวข้อ "สารัตถะดนตรีศึกษา" ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ตระการรุ่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารจัดการการศึกษา ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรการเสวนาในหัวข้อ "สารัตถะดนตรีศึกษา" ณ ห้อง 523 ชั้น 5 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้ความรู้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 2737500 พื้นฐานดนตรีศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย