บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการ Share & Learn เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย Microsoft 365

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ Share & Learn เรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย Microsoft 365" ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom โครงการดังกล่าวเปิดโอกาสให้บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสามารถนำความรู้และทักษะด้านการใช้งาน Microsoft 365 ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานให้มีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วม 73 คน

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century

Send Us a Message