การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำ Microcredentials สำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา” ครั้งที่ 5

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำ Microcredentials สำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา” ครั้งที่ 5 ในรูปแบบ online ผ่านระบบ Zoom โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.วิชิต สุธรรมารักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการตลาดดิจิทัล ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรม พร้อมด้วย Dr. Aung Win Tun รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมให้คำแนะนำการจัดทำ Microcredentials แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม
ทั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัยมีกำหนดจัดการอบรมครั้งที่ 6 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 โดยเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมวันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไปที่ https://forms.gle/Ln4nvEjrfBXF97do6

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานแผนและพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล LINE Official: @799bewyo

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century

Send Us a Message