การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำ Microcredentials สำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา” ครั้งที่ 4

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำ Microcredentials สำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา” ครั้งที่ 4 ในรูปแบบ online ผ่านระบบ Zoom โดยมี Dr. Aung Win Tun รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรม พร้อมให้คำแนะนำและตอบคำถามเกี่ยวกับการจัดทำ Microcredentials แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม ซึ่งมีอาจารย์ประจำรายวิชาเข้าร่วมถึง 15 รายวิชา จำนวน 20 ท่าน

ทั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัยมีกำหนดจัดการอบรมครั้งที่ 5 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 โดยเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไปที่ https://forms.gle/Ln4nvEjrfBXF97do6

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานแผนและพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล LINE Official: @799bewyo

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century

Send Us a Message