การตรวจสุขภาพบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดให้มีการตรวจสุขภาพสำหรับผู้บริหารอาจารย์ และบุคลากร ประจำปี 2565 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับความร่วมมือจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี และส่งเสริมให้ทุกคนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้น ซึ่งโครงการตรวจสุขภาพครั้งนี้ดำเนินการภายใต้มาตราการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century