การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำ Microcredentials สำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำ Microcredentials สำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา” ครั้งที่ 1 ในรูปแบบ online ผ่านระบบ Zoom โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรม พร้อมด้วย Dr. Aung Win Tun รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.วิชิต สุธรรมารักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการตลาดดิจิทัล ซึ่งการอบรมดังกล่าว มีอาจารย์ประจำรายวิชาเข้าร่วมถึง 20 รายวิชา

ทั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจะเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมครั้งที่ 2 ตั้แต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2565 ผ่านลิงก์ https://forms.gle/Ln4nvEjrfBXF97do6

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานแผนและพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล LINE Official: @799bewyo

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century