ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่วิทยาลัยนานาชาติศึกษาดูงานระบบ E-Document ด้านสารบรรณ ณ บัณฑิตวิทยาลัย

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการศึกษาดูงานระบบ E-Document ด้านสารบรรณ รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับและให้ข้อมูลในภาพรวมของระบบ E-Document ด้านสารบรรณของบัณฑิตวิทยาลัย และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล ปานรักษา รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยนานาชาติ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรม

โดยทีมเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย ได้นำเสนอกระบวนการทำงานระบบ E-Document ด้านสารบรรณ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมเจ้าหน้าที่วิทยาลัยนานาชาติ เพื่อนำประโยชน์ที่ได้จากกิจกรรมในครั้งนี้ไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการดำเนินการของแต่ละส่วนงานต่อไป