บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรม Meet the Dean ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และทีมผู้บริหาร พบปะพูดคุยกับบุคลากรในกิจกรรม "Meet the Dean ครั้งที่ 2/2564" ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting ในประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตน และการปฏิบัติงานร่วมกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยแนะแนวทางการทำงานในรูปแบบ Work from home ให้มีความสุขและมีประสิทธิภาพ แนวทางการป้องกันและดูแลตนเองและครอบครัวให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา รวมถึงแจ้งสวัสดิการต่าง ๆ สำหรับบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย นอกจากนี้คณบดีและทีมผู้บริหารยังได้ร่วมตอบคำถาม และแนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่บุคลากร อาทิ การรับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา การสังเกตอาการ การทำ Home Isolation ฯลฯ