บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการติดตามและประเมินผลยังที่ตั้งส่วนงาน (Site Visit) โดย บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 คณะผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมการติดตามและประเมินผลยังที่ตั้งส่วนงาน (Site Visit) โดย บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom โดยการติดตามและประเมินผลในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย ได้ร่วมเสนอทิศทางการดำเนินงานในอนาคตของส่วนงาน แสดงความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของส่วนงานและมหาวิทยาลัย ในรอบระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา (ปี 2560-2563) ตลอดจนนำเสนอปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เพื่อนำข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาส่วนงานและมหาวิทยาลัยต่อไป