การตรวจสุขภาพบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2564

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 บัณฑิตวิทยาลัย จัดให้มีการตรวจสุขภาพสำหรับผู้บริหารและบุคลากร ประจำปี 2564 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับความร่วมมือจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี และส่งเสริมให้ทุกคนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้น