บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสอนรายวิชา บฑคร 521 จริยธรรมการวิจัย (GRID521 Research Ethics)

วันที่ 13 มีนาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายในรายวิชา บฑคร 521 จริยธรรมการวิจัย (GRID521 Research Ethics) ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสานระหว่าง onsite และ online classroom ผ่าน Zoom App โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัย นโยบายและการป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในการวิจัย ตลอดจนนโยบายด้านจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์