โครงการอบรม "เปลี่ยนงานวิจัย สู่งานภาคธุรกิจ" เพื่อพัฒนา Soft skill ด้าน Creative and Innovative

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิการยน 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรม "เปลี่ยนงานวิจัย สู่งานภาคธุรกิจ" เพื่อพัฒนา Soft skill ด้าน Creative and Innovative ณ ห้อง 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการเมื่องสุขสยาม ไอคอนสยาม ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการอบรม และ ผศ.ดร.นพ.ชูศักดิ์ โอกาศเจริญรองคณบดีฝ่ายการศึกษาแบบดิจิทัล ให้เกียรติมาเป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ โดยมีนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการอบรมจำนวน 50 คน