โครงการสัมมนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563 "ก้าวใหม่บัณฑิตวิทยาลัยในยุค New Normal"

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการสัมมนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563 "ก้าวใหม่บัณฑิตวิทยาลัยในยุค New Normal" เมื่อวันที่ 9 - 12 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัด ตรัง โดยวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้

 

1.
เพื่อสื่อสารทิศทาง นโยบายของบัณฑิตวิทยาลัย กับการปรับตัวในยุค New Normal
2.
เพื่อให้บุคลากรรับทราบการปฏิบัติงานตามแนวราบ การเชื่อมโยงกระบวนการทำงานทั้งองค์กรโดยมีเป้าหมายคือ การบริการลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด
3.
เพื่อเปิดเวทีให้บุคลากรได้มีการสื่อสารโดยตรงถึงผู้บริหารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงานร่วมกัน
4.
เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร และกิจกรรมสร้างความผูกพันและนันทนาการ
1) เพื่อสื่อสารทิศทาง นโยบายของบัณฑิตวิทยาลัย กับการปรับตัวในยุค New Normal 2)เพื่อให้บุคลากรรับทราบการปฏิบัติงานตามแนวราบ การเชื่อมโยงกระบวนการทำงานทั้งองค์กรโดยมีเป้าหมายคือ การบริการลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด 3) เพื่อเปิดเวทีให้บุคลากรได้มีการสื่อสารโดยตรงถึงผู้บริหารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงานร่วมกัน 4) เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร และกิจกรรมสร้างความผูกพันและนันทนาการ โดยมีคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย นำโดยศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เพื่อสร้างความเข้าใจการดำเนินงาน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย