บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการให้ความรู้สำหรับประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการให้ความรู้สำหรับประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในหัวข้อ "การบริหารจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา" ณ ห้องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ อัครปทุมวงศ์ รองคณบดีฝายวิชาการ เป็นวิทยากร วัตถุประสงค์ เพือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นต่างๆ ที่พบจากการปฏิบัติงาน กรณีศึกษาข้อควรระวังใน การปฏิบัติงานที่ควรทราบ และการทำงานร่วมกันระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเเละอาจารย์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมโครงการ 68 ท่าน