บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์และเชื่อมโยงกระบวนการทำงาน

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิเคราะห์และเชื่อมโยงกระบวนการทำงาน" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสัมมนาผู้บริหาร หัวหน้างานบัณฑิตวิทยาลัย วัตถุประสงค์ เพื่อให้หัวหน้างานและบุคลากร เรียนรู้การวิเคระห์และเชื่อมโยงกระบวน การทำงานและ สามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงยศ สุภีกิตย์ สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร โดย ผศ.ดร.สมชัย ตระการรุ่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารจัดการการศึกษา กล่าวเปิดโครงการ