โครงการจัดประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2562-2566

วันที่ 25-26 กันยายน 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2562-2566 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม โดย คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทีมแผนยุทธศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการประชุม ดังนี้
1. เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ทิศทางและกระบวนการทำงานของบัณฑิตวิทาลัย ภายใต้ยุค COVID-19
2. เพื่อเป็นทิศทางในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ปี 2564-2566 ให้บรรลุวิสัยทัศน์และ พันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อสื่อสารและทำความเข้าใจยุทธศาสตร์บัณทิตวิทยาลัย ไปยังบุคลากรเพื่อเป็นกรอบ ทิศทางการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องทั่วทั้งองค์กร