โครงการให้ความรู้สำหรับประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หัวข้อ "การบริหารจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา"

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการให้ความรู้สำหรับประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หัวข้อ การบริหารจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ อัครปทุมวงศ์ รองคณบดีฝายวิชาการ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในประเด็น การบริหารจัดการด้านการศึกษา กรณีศึกษาข้อควรระวังในการปฏิบัติงานที่ควรทราบ การทำงานร่วมกันระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต่อด้วยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นต่างๆ ที่พบจากการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ มีประธานและเจ้าหน้าที่หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมโครงการ