พิธีมอบทุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประเภทนักศึกษาผู้ทำกิจกรรม และพิธีมอบเกียรติบัตรอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มีกำหนดจัดพิธีมอบทุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประเภทนักศึกษาผู้ทำกิจกรรม และพิธีมอบเกียรติบัตรอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ กล่าวเปิดพิธี ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา