การนำเสนอผลงานในโครงการ "รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น" ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่น ได้นำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า เพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้ โครงการรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2563 (Oral Presentation for the Distinguished Thesis Awards, Final Year 2020) ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

โดยให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมชมการนำเสนอผลงานได้ผ่านทางโปรแกรม ZOOM โดยแบ่งกลุ่มการเสนอขอรับรางวัลออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

  • กลุ่มที่ 1 กลุ่ม Biological Science มีผลงานเข้าร่วมนำเสนอจำนวน 6 ผลงาน
  • กลุ่มที่ 2 กลุ่ม Physical Sciences and Technology มีผลงานเข้าร่วมนำเสนอจำนวน 3 ผลงาน
  • กลุ่มที่ 3 กลุ่ม Health Sciences and Applied Health Sciences มีผลงานเข้าร่วมนำเสนอ จำนวน 5 ผลงาน
  • กลุ่มที่ 4 กลุ่ม Humanities, Social Sciences, Education and Liberal Arts มีผลงานเข้าร่วมนำเสนอ จำนวน 6 ผลงาน (หลักสูตรนานาชาติ)
โดยจะมีการประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลภายในสิ้นเดือน กรกฎาคม 2563

โดยจะมีการประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลภายในสิ้นเดือน กรกฎาคม 2563

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century