การประชุมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ผ่านระบบ Zoom Meeting)

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จัดการประชุมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อหารือแนวทางและรูปแบบเรียนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์ในปีการศึกษา 1/2563 เพื่อให้เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีประธานและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เจ้าหน้าที่หลักสูตร และเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century