พิธีมอบรางวัลและเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล

บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีรับมอบรางวัลและเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล ในงานครบรอบ 51 ปี วันพระราชทานนาม 132 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องบรรยายศาสตราจารย์นายแพทย์กษาน จาติกวนิช สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ตระการรุ่ง นางอรนันท์ ดีพรม นายณัฐวัฒน์ อัครโภคิณศิริ นางนันทวัน สุวงศ์ และนางจำลอง ดำแดง รับรางวัลบุคลากรดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2562 นางอรกัญญา สมบุญโต ได้รับรางวัลแม่ดี-บุคลากรเด่น บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2562 และมีบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยได้รับเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 13 คน

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century