บัณฑิตวิทยาลัย แนะนำและสาธิตระบบลงทะเบียนใหม่ (E-Registration) ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย นำโดย อ.ดร. นภดล วณิชวรนันท์ รองคณบดีฝ่ายบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมเจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าแนะนำและสาธิตระบบลงทะเบียนใหม่ (E-Registration) ที่ปรับปรุงพัฒนาเพื่ออำนวยความสะดวกและสอดคล้องแก่ความต้องการของผู้ใช้งาน ให้แก่ประธานหลักสูตร อาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่หลักสูตร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century

Send Us a Message