คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล PA-VISIT ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชม และติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่างส่วนงานฯ บัณฑิตวิทยาลัย กับมหาวิทยาลัยมหิดล (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ และร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกัน โดยบัณฑิตวิทยาลัยได้นำเสนอผลการดำเนินงานที่โดดเด่น ปัญหาและอุปสรรค ความต้องการช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานขององค์กรบัณฑิตวิทยาลัย และเพื่อมุ่งสู่ World Class University ทั้งระดับส่วนงานและระดับมหาวิทยาลัย

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century

Send Us a Message