โครงการสัมมนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 2562

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการสัมมนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 2562 และศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2562 ภายในโครงการจัดให้มีการศึกษาดูงาน TQA (Thailand Quality Award) ณ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการศึกษาดูงาน กิจกรรม CSR ปล่อยปลาคืนสู่ธรรมชาติ ณ ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และกิจกรรมสร้างความผูกพันและนันทนาการ ณ โรงแรมราชมงคลชมคลื่นหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย นำโดยศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เพื่อสร้างความเข้าใจการดำเนินงาน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century

Send Us a Message