โครงการอบรม หัวข้อ "บริหารอย่างไรกับคนที่ไม่ชอบรอ" (Management for Nowism)

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรม หัวข้อ "บริหารอย่างไรกับคนที่ไม่ชอบรอ"(Management for Nowism) ภายใต้กิจกรรมพัฒนา Soft Skills ด้านทักษะด้านการเป็นผู้นำ (Leaderships and Management Skills) ณ ห้อง 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย วิทยากรได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัลลภา ปีติสันต์ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในโครงการจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้ และกิจกรรม Workshop โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ในการนี้มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ รุ่งเรือง อาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century

Send Us a Message