บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ "เตรียมพร้อมรับ TQA : TQA Criteria Ep.3"

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ "เตรียมพร้อมรับ TQA : TQA Criteria Ep.3" ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา เพื่อเตรียมความพร้อมในการยกระดับคุณภาพการศึกษา การบริการ และการดำเนินการบริหารจัดการองค์กร มุ่งสู่รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Thailand Quality Award : TQA) โดย TQA Criteria Ep.3 ได้จัดให้ความรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่อง กลยุทธ์ (หมวด 2) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (หมวด4) การปฏิบัติการ (หมวด6) และผลลัพธ์ (หมวด7) วิทยากรได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ตระการรุ่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารจัดการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century

Send Us a Message