บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ "แนวทางการจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่น (MU-Flexible Benefit)"

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการให้ความรู้ เรื่อง "แนวทางการจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่น (MU-Flexible Benefit)" สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยส่วนงาน พนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ เป็นประธานเปิดโครงการ ต่อด้วยการบรรยายให้ความรู้ แนวทางการจัดสวัสดิการสุขภาพแบบยืดหยุ่น ข้อบังคับประกาศที่เกี่ยวข้อง การแสดงความประสงค์เลือกใช้ Flexible Benefit การเบิกจ่าย Flexible Benefit สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ วิทยากรได้รับเกียรติจาก คุณเทวัญ คงพิพัฒน์กุล หัวหน้งานบริหารและสวัสดิการสิทธิประโยชน์ และทีมงาน กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล