ผู้บริหารมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562

วันที่ 30 กันยายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ไวยครุฑธา รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา ให้เกียรติมอบโล่เกียรติคุณและของที่ระลึก แก่ น.ส.สุนันทา เอมแย้ม ผู้ปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะ เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต และรักษาชื่อเสียงของตนและบัณฑิตวิทยาลัย จนครบวาระเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 ณ บัณฑิตวิทยาลัย สาขาคณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century